جستجو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
تاریخ
   
اطلاعات مورد نياز مشترکين عمده

                                                      

روش اجرايي فروش و خدمات مشتركين عمده
 
1- هدف و دامنه كاربرد :

هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح نحوه فعاليت هاي واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين از مرحله درخواست وبرقراري انشعاب گاز طبيعي (عمده /صنايع) تا تحويل گاز در سطح نواحي تابعه شركت و نيز بازنگري و انجام اصلاحيه/خدمات مرتبط ميباشد. لذا دامنه كاربرد ان واحدهاي مرتبط در ستاد و نواحي تابعه در محدوده مقررات شركت ملي گاز ايران ميباشد

2 - تعاريف:

متقاضي: عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد

مشتركين عمده:مشتركيني هستند كه فشار گاز تحويلي به آنان بيش از يك چهارم پوند بر اينچ مربع بوده ويا مصرف آنها بيشتر از 100 متر مكعب در ساعت باشد0

تغييرات: هر گونه تغيير درآدرس و نام مشترك همچنين تغييرات فني اعم از ظرفيت كنتور را شامل مي شود0

3- مراجع:

آيين نامه ها و بخشنا مه هاي ابلاغي و كتابچه هاي شركت ملي گاز ايران

ياد آوري 1:

متقاضيان گاز واقع در مجتمعهاي مسكوني،تجاري ،اداري ، كه مصرف گاز مجموعه بيش از 100 متر مكعب در ساعت ويا فشارفشار گاز تحويلي به آنان بيش ازPSI يك چهارم پوند مي باشد . درخواست خود را همراه با فرم بر آورد مصرف تحويل ناحيه مربوطه داده و ناحيه مربوطه جهت پي گيري به واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين ارسال مي كند. واحد هماهنگي پس از مجوز برداشت گاز از خدمات مهند سي براي پي گيري به واحدهاي مربوطه ارسال ميدارد.

يادآوري2:

مشتركيني كه متقاضي بيش از يك انشعاب مي باشند در خواست خود را تحويل ناحيه مربوطه داده و ناحيه براي واحد هماهنگي  و فروش ارسال مي نمايد واحد هماهنگي فروش بعد از بررسي همه جانبه در مورد نصب انشعابات بعدي اظهار نظر مي نمايد.

1- هدف :
هدف از تدوين اين كتابچه، گردآوري كليه دستورالعملهاي مرتبط با فعاليتهاي تعميرات و نگهداري ايستگاه هاي تقليل فشار مي باشد.
2- دامنه كاربرد:
اين كتابچه كليه فعاليتهاي مرتبط با فعاليتهاي تعميراتي ونگهداري ايستگاه ها ي مناطق و نواحي گازرساني و شركت گاز استان خراسان شمالي را در بر مي گيرد.
3-مسئوليتها:

مسئوليت انجام هر يك از فعاليتها در دستورالعملهاي موجود در اين كتابچه اشاره شده است.

4-مراجع:

- استاندارد ISO 9001:2000

- استاندارد ISO 14001:2004

- استاندارد OHSAS 18001:2007

- استاندارد I.G.S

- مقررات شركت ملي گاز ايران

5- ضمائم :

1-         فرم برآورد گاز مصرفي به شماره فرم FR160100

2-        فرم برداشت گاز FR160200

3-       فرم صدور ابلاغيه FR160300

4-       فرم لاحقه پيمان فروش گاز طبيعي FR160400

5-       فرم درخواست شماره شناسايي FR160500

6-       فرم خلاصه پيمان FR160600

7-       فرم فسخ قرارداد مشتركين عمده FR160700

8-       پيمان فروش گاز طبيعي مشتركين عمده FR160800

9-       فرم تسويه حساب مشتركين عمده FR160900

10-   فرم تعويض وآزمايش كنتور FR161000

 

6- بازنگري :

رديف

شماره ويرايش

تاريخ بازنگري

خلاصه تغييرات اعمال شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- شرح عمليات :

متقاضي انشعاب گاز طبيعي درخواست مكتوب خود را به همراه ليست تجهيزات و دستگاه هايي كه نياز به مصرف گاز طبيعي دارند . ونقشه كلي سايت صنعت مربوطه به واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين مراجعه مي نمايد . براين اساس پس از بررسي اوليه وراهنمايي ، موضوع درخواست در فرم شماره FR160100به همراه توسعه احتمالي آينده و كروكي تكميل و به ريس واحد هماهنگي فروش ارايه ميگردد . وكنترل هاي لازم توسط كارشناس واحد انجام و در صورت كمبود اطلاعات موارد به متقاضي جهت تهيه و ارايه اعلام مي گردد.

با توجه به نوع درخواست متقاضي ، محل واحد و اطلاعات دريافتي ، چنانچه نياز به بازديد از محل متقاضي باشد ،بازيداز محل و برآورد مصرف گاز انجام مي پذيرد ، اطلاعات خطوط تغذيه / شبكه توزيع تهيه و اقدامات بعدي انجام مي گيرد .

براساس اطلاعات درج شده در فرم مذكور – توسط ريس واحد موضوع برداشت گاز و عقد قرارداد به آدرس و مشخصات متقاضي به همراه كروكي مربوطه و حداكثر مصرف ساعتي ازواحد هاي برنامه ريزي و خدمات فني ومهندسي (ظرف مدت 15 روز بايد پاسخ دهد )

در صورت مثبت بودن پاسخ دو واحد فوق الذكر، واحد گازرساني به صنايع ومجتمع هاي مسكوني براساس اطلاعات ثبت شده در فرم مذكور نوع ايستگاه ، طول وقطر انشعاب ، طول وقطر خط اختصاصي را تعيين وبراي واحد هماهنگي و فروش ارسال مي نمايد . فرم به شماره :        FR160200

با توجه به اطلاعات دريافتي ، در اين مرحله فرم ابلاغيه به شماره FR160300شامل مصارف و اطلاعات وسايل گاز سوز و تعداد، نوع ايستگاه و00000 تكميل و مبناي برآورد هزينه برقراري انشعاب و اجراي طرح مربوطه (با استفاده از تعرفه هاي فروش ساليانه شركت ملي گاز ايران ) مي باشد .فرم مذكورپس از تاييد اوليه ريس واحد هماهنگي فروش وخدمات مشتركين و امضائ معاون بهره برداري شركت براي امور مالي جهت اخذ مبالغ ارسال و يك نسخه نيز به متقاضي ارايه و نسخه آخر موقتا در واحد بايگاني مي گردد .

واحد امور مالي شركت اطلاعات دريافتي را بررسي نموده و با متقاضي براي نحوه پرداخت (نقدي / تقسيط )توافق مينمايد .مبالغ توسط متقاضي به حساب اعلام شده واريز و فيش را به امور مالي تحويل و امور مالي به معاون بهره برادري نامه دريافت را اعلام مي دارد.

بر اين اساس درخواست تعيين شماره شناسايي /اشتراك از ريس اداره گاز ناحيه مربوطه با ذكر مشخصات متقاضي طي فرمFR160500:

توسط رئيس واحد هماهنگي فروش وخدمات مشتركين شده و نهايتا شماره شناسايي اعلام كه برروي پرونده مشترك درج و به همراه ساير مدارك و اطلاعات مي شود .

نحوه انعقاد قراردادو برقراري انشعاب

پس از انجام مراحل فوق و اطمينان از امكان برقراري انشعاب ، قرارداد (پيمان فروش گاز طبيعي مشتركين عمده )در سه نسخه توسط واحد هماهنگي فروش وخدمات مشتركين تنظيم و از مشترك اخذ امضاء شده و پس از امضاء مدير عامل و يا معاون امور بهره برداري يك نسخه از قرارداد به مشترك تحويل –يك نسخه به اداره گاز ناحيه مربوطه و اصل قرار داد در واحد هماهنگي فروش بايگاني مي گردد .

در ادامه خلاصه پيمان فروش گاز طبيعي با ذكر مشخصات و ساير اطلاعات مشترك طي فرم شماره FR160600تنظيم و پس از تاييد معاون امور بهره برداري براي ادامه كار در اختيار ريس امور مهندسي و اجراي طرحها (واحد گاز رساني به صنايع ) قرار مي گيرد . بعلاوه رونوشت آن براي ريس خدمات مالي ارسال مي گردد .

نصب ايستگاه تجهيزات و كنتور (انشعاب )

با توجه به خلاصه پيمان ارسالي به ريس امور مهندسي واجراي طرحها اقدامات لازم براي اجراي طرح را مطابق روش اجرايي گاز رساني به صنايع و بر اساس زمان توافق شده انجام مي شود . بر اين اساس صورتجلسه راه اندازي ايستگاه گاز– تنظيم و به تاييد نمايندگان گاز رساني به صنايع ، بهره بردار و نيز مشترك مي رسد .

همچنين گزارش راه اندازي و تحويل ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري گاز مشخصات ساير تجهيزات منصوبه درج و لذا اطلاعات درج شده در فرمهاي مذكور مبناي رديابي اقدامات انجام شده مي باشد .

با توجه به تحويل و تحول ا يستگاه راه انذاري ، برگ تصفيه حساب مشتركين عمده توسط واحد گازرساني به صنايع تكميل مي گردد.

از مسوول گازرساني به صنايع بر اساس اطلاعات مذكور مابه التفاوت احتمالي و ساير هزينه ها به مسوول هماهنگي فروش اعلام ومدارك  به امور مالي ارسال مي گردد .

مشترك براساس هزينه هاي مذكور ، تسويه حساب را انجام و بر اساس اعلام به ريس امور مالي اقدامات مربوط به گازدار شدن صورت مي پذيرد . در نهايت طي صورت جلسه گازرساني داخلي كه به تاييد مشترك مي رسد، فشار گاز تحويلي و حداكثر مصرف متر مكعب در ساعت درج و تحويل مشترك مي گردد.

ياد آوري :

حين نصب كنتور اطمينان از كاركرد مناسب كنتور وكاليبره بودن آن توسط پرسنل تعميرات انجام و موضوع در صورتجلسه راه اندازي كنتور ايستگاه گاز درج ميگردد. همچنين وسايل تصحيح كننده نيز براي مشترك نصب خواهد شد . پس از اتمام عمليات كه توسط اكيپ هاي تعميراتي در نواحي انجام شده است . فرم نصب صورتجلسه در اختيار واحد خدمات مشتركين ( ناحيه بهره برادري ) قرار گرفته واطلاعات در سيستم رايانه اي (فايل مشتركين جديد ) توسط كارمند خدمات مشتركين درج ميگردد. اطلاعات درج شده در سيستم مبناي كنتور خواني وارائه صورت حساب براي مشترك (مصرف كننده ) جديد خواهد بود .

 چناچه در تهيه ليست اصلي اشتباهي بوجود آمده باشد . ليست كلي مسترد و ليست اشتباهات توسط واحد كامپيوتر تهيه و ارسال آن به خدمات مشتركين ناحيه صورت ميپذيرد .


براين اساس اصلاحات لازم نيز مطابق بند بالا انجام خواهد شد.

 


 

مراحل اشتراك پذيري مشتركين عمده:

1- درخواست كتبي به واحد هماهنگي و فروش

2- فرم برآورد توسط مشترك تكميل مي گردد.

3- استعلام از واحد مهندسي (واحد برنامه ريزي) – امكان سنجي (فرم مجوز برداشت و عقد قرارداد FR1602 )

4- استعلام از واحد گازرساني به صنايع

5- صدور ابلاغيه

6- واريز وجوه ابلاغي توسط متقاضي

7- صدور تأييديه هاي مالي (دستور كار)

8- درخواست شماره اشتراك از ناحيه مربوطه

9- عقد قرارداد (پيمان فروش )

10- فرم راه اندازي توسط واحد گازرساني به صنايع به واحد هماهنگي فروش ارسال شود .

11- فرم بهره برداري توسط واحد گازرساني به صنايع به واحد هماهنگي فروش ارسال شود .

فرم برآورد مصرف :

چند نكته مورد تأييد است:

-          اعلام مصرف به متر مكعب و يا براساس KCAL/H  (ارزش حرارتي )

-          در فرم برآورد مصرف آدرس دقيق ، كروكي و نام نماينده و تلفن ذكر گردد.

استعلام از واحد مهندسي

جهت گرفتن مجوز برداشت و اعلام سايز لوله

استعلام از واحد گازرساني به صنايع عمده

 ( 1- طول و قطر خط اختصاصي 2- ظرفيت ايستگاه)

صدور ابلاغيه :

- اعلام هزينه اشتراك پذيري

- صدور تاييديه از امور مالي (دستور كار )  

- درخواست شماره اشتراك از ناحيه مربوطه

عقد قرارداد (پيمان فروش )

توزيع نسخ در واحدهاي مربوطه

فرم راه اندازي شامل امضاء افراد زير باشد .

- نماينده بهره برداري

- نماينده مشترك

- نماينده گازرساني به صنايع

فرم بهره برداري

دستورالعمل قرائت كنتور تا صدور صورتحساب مشتركين عمده

1-    هدف و دامنه كاربرد:

هدف از اين دستورالعمل تشريح مراحل قرائت كنتور تا صدور صورتحساب مي باشد. اين دستورالعمل جهت قرائت كنتور براي مشتركين عمده كاربرد دارد.  

2-    مسئوليتها:

مسئوليت هماهنگي جهت كنتورخواني با كارمندكنترل اسناد و كارمند ارشد خدمات مشتركين تا ارائه ليستهاي كنترل شده به واحد كامپيوتر مي باشد.

3-    مراحل اجراء:

 

نحوه قرائت و توزيع صورتحساب مشتركين عمده:

1- نظر به حساسيت و دقت نظر و كنترل ارقام توسط كنتورخوان يا كارت كنتورخواني، ارقام در كارت ثبت شده و سپس طي سندي توسط خدمات مشتركين براي كارمند كنترل اسناد ارسال مي شود.

2- مشتركين عمده بدوگروه 4 يا 5 تقسيم مي شوند.

الف- گروه 4 شامل مشتركيني كه حداكثر مصرف ساعتي آنان بيش از 160 متر مكعب در ساعت كه قرائت و توزيع صورتحساب آنان هر يكماه يكبار مي باشد.

3- گروه 5 شامل مشتركيني با مصارف بيش از 30000 متر مكعب در ساعت (مانند نيروگاهها) است كه قرائت و توزيع صورتحساب آنان هر پانزده روز يكبار است.

4-         ابتدا ليست سفيد توسط واحد خدمات كامپيوتر/كارمند كنترل اسناد به واحد خدمات مشتركين ارسال، آنگاه توسط كارمند ارشد خدمات مشتركين عمده، ارقام قرائت شده از ايستگاهها و مراكز مشتركين كه قبلا توسط كنتورخوان عمده بر روي كارت كنتور خواني ثبت گرديده، بعد از كنترل ارقام (و همچنين محاسبه     حجم گاز مصرفي از طريق by-pass در زمان تعميرات)، بر روي سند دريافتي ثبت و سپس توسط مسئول خدمات مشتركين و رئيس خدمات مشتركين، كنترل و با تائيد رئيس ناحيه و به واحد كنترل اسناد، ارسال و سپس جهت صدور صورتحساب به واحد عودت داده مي شود. كه بعد از صدور، صورتحساب توسط كارمند مربوطه توزيع مي گردد.

آزمايش صحت كار كنتور بر اساس درخواست مشترك

 

1-    هدف :

هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روش آزمايش صحت كار كنتور بر اساس درخواست مشترك مي باشد.

دامنه كاربرد:

اين دستورالعمل جهت آزمايش صحت كار كنتور براي مشتركين عمده و جزء مي باشد.

مسئوليتها:

مسئوليت هماهنگي جهت آزمايش صحت كار كنتور با كارمند خدمات مشتركين ناحيه مي باشد.

 مراحل اجراء:

1-4- درخواست كتبي مشترك مبني بر آزمايش صحت كار كنتور.

2-4- پرداخت هزينه آزمايش صحت كار كنتور بر اساس تعرفه ها.

3-4- ارائه درخواست و فيش واريزي به كارمند خدمات مشتركين ناحيه يا دفاتر جامع خدمات مشتركين سطح شهر.

4-4- صدور فرم آزمايش صحت كار كنتورFR161000 توسط كارمند خدمات مشتركين ناحيه يا دفاتر جامع خدمات مشتركين.

5-4- ارسال فرم مذكور به واحد امداد ناحيه.

6-4- تسليم فرم مذكور از واحد امداد ناحيه به نماينده پيمانكار تعويض و تعمير كنتور.

7-4- مراجعه مامور پيمانكار به آدرس مندرج در فرم و تعويض كنتور و درج اطلاعات كنتور قديم و كنتور جديد در فرم.

8-4- ارجاع كنتور موردنظر به كارگاه تعميرات كنتور پيمانكار و آزمايش كاركرد آن.

9-4- تكميل فرم و اعلام سالم و معيوب بودن آن با تعيين درصد خطا.

10-4- اخذ تائيديه نتيجه آزمايش از نماينده كارفرما در كارگاه پيمانكار (ناظر) بر روي فرم مذكور.

11-4- ارسال فرم تكميل شده به واحد امداد ناحيه.

توضيح: اقدامات پيمانكار (مربوط به رديفهاي 7 تا 11) نبايد حداكثر از يك هفته تجاوز نمايد.

12-4- كنترل فرم و امضاء آن توسط مسئول امداد و ارسال فرم به خدمات مشتركين ناحيه.

13-4- در صورت معيوب بودن كنتور، استرداد وجه دريافتي آزمايش كنتور و تعديل آخرين صورتحساب مشترك بر اساس درصد خطاي اعلام شده در فرم و ابلاغ نتيجه به مشترك توسط مسئول خدمات مشتركين ناحيه.

توضيح: در صورت سالم بودن كنتور يا خطاي كمتر/ بيشتر از 2% (2 متر در هر 100 متر مكعب) اقدامي نداشته و مراتب توسط مسئول خدمات مشتركين به مشترك ابلاغ خواهد شد.

14-4- درج فرم مذكور در پرونده مشترك.

دستورالعمل براي اصلاح قبوض مشترك:

: هدف و دامنه كاربرد

هدف از اين دستورالعمل تشريح نحوه دريافت و رسيدگي به قبوض مشترك (در صورت اعتراض) و اصلاح آن مي باشد.

 اين دستورالعمل براي اصلاح قبوض مشترك جز، و عمده كاربرد دارد.

2- مسئوليت:

مسئوليت رسيدگي براي اصلاح صورتحساب گاز مصرفي با خدمات مشتركين نواحي مي باشد.

3- روش كار و مسئوليتها:

پس از اعتراض مشترك نسبت به قبض صادره، اقدامات زير صورت مي گيرد.

 

شرح عمليات:

1- دريافت صورتحساب از مشتركين

2- بررسي صورتحساب مورد اعتراض مشترك از طريق مراجعه به محل و دريافت وبررسي ارقام صحيح كنتور.

3- آيا اعتراض مشترك مورد تائيد است.

4- توجيه مشترك و عودت صورتحساب جهت پرداخت توسط نامبرده (در صورت عدم تائيد)

5-اصلاح صورتحساب مشترك و تحويل به نامبرده جهت پرداخت به صورت علي الحساب ( در صورت تائيد. )

6- تنظيم فرم تعديل صورت حساب مشتركين ( كارت 22) و فرم كنترل اسناد و ارسال آنها به سيسم رايانه اي جهت اصلاح صورتحساب. 

6- مدارك ذيربط:

- فرم كنترل اسناد.(شركتي) .

- فرم تعديل صورت حساب مشتركين كارت 22 (شركتي)

 

دستور العمل انجام تغييرات

مسئوليت:

مسئوليت انجام كار به عهده واحدهاي امداد و تعميرات و مشتركين ميباشد .

الف) تغيير نام :

چنانچه مشترك درخواست تغيير نام داشته باشد،به قسمت پذيرش مشتركين مراجعه مي نمايد. بر اساس درخواست مشترك و پس از كنترل تسويه حساب مالي با شركت (رؤيت آخرين صورت حساب پرداخت شده)، مي بايست سند مالكيت و شناسنامه و كارت ملي مالك به كارمند خدمات مشتركين ارائه شود.فرم مربوط به پيمان فروش توسط مالك جديد امضا ميگردد . بر اين اساس تغييرات نام در سيستم مكانيزه انجام و نهايتاً در دوره بعدي صدور صورت حساب با نام مشترك جديد صورت مي گيرد.

ب : اصلاحيه در افزايش يا كاهش ظرفيت

در صورتيكه اصلاحيه در پيمان فروش گاز (افزايش يا كاهش ظرفيت) مربوط به مصارف عمده باشد، مطابق روش اجرايي هماهنگي فروش انجام و براي مصارف عمده به شرح ذيل اقدام مي گردد

در صورت تقاضاي افزايش ظرفيت بايستي مراحل مربوط به 1- مراحل برقراري انشعاب 2- مراحل انعقاد قرارداد و برقراري انشعاب 3- مراحل نصب ايستگاه و تجهيزات وكنتور (انشعاب ) مجددا پيگيري گردد .

در صورت تقليل مصرف پيمان اصلاح مي گردد و به واحد هاي مربوطه گزارش مي گردد .    

يادآوري :

طبق بند3- 1-3 دفترچه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي هر گونه افزايش ظرفيت كنتور/ ايستگاه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزينه برقراري انشعاب براساس شرايط جديد وبه نرخ روز مي باشد . درصورت درخواست تقليل ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري – قرارداد تعديل مي گردد . ليكن هيچگونه وجهي به مشترك مسترد نمي گردد.

ج- تغيير تعرفه

چنانچه نياز به تغيير تعرفه وجود داشته باشد، موضوع بر اساس درخواست كتبي مشترك يا گزارش مأمور و دريافت آن توسط مسئول خدمات مشتركين به شرح ذيل انجام مي پذيرد.

1) پس از تائيد كارشناس بر اساس درخواست مشترك تغيير تعرفه توسط خدمات مشركين انجام مي شود.            

2) معرفي مشترك با شماره شناسائي جديد به سيستم از تاريخ تشخيص و تغيير كد جريان و اقدام به حذف اشتراك قبلي در سيستم رايانه توسط خدمات مشتركين

3) محاسبه صورت حساب هاي دوره هاي تغيير تعرفه و اقدام به اخذ آن قبل از تغيير تعرفه .

4) تغذيه اطلاعات به سيستم مكانيزه توسط خدمات مشتركين و نهايتاً دريافت ليست اشتباهات و نواقص از سيستم و رفع آن

5) بايگاني سوابق و اطلاعات حاصل از اين اقدامات

د تعويض كنتور:

بعد از دريافت ليست خرابي كنتور از مسئول خدمات مشتركين و يا اعلام آن توسط مشترك به شرح زير اقدام مي شود.

1) تنظيم فرم تعويض كنتور و ارسال آن به واحد تعميرات (امداد) توسط مسئول خدمات مشتركين

2) انجام رفع خرابي كنتور (تعويض كنتور) توسط واحد تعميرات (امداد ناحيه) و تكميل فرم 4-ف-82 و ارسال آن به خدمات مشتركين

3) ثبت مشخصات كنتور جديد در سيستم مكانيزه توسط كارمند خدمات مشتركين

4) محاسبه مصرف مشابه براي مدت خرابي كنتور در دوره كنتور خواني مربوطه و درج در سيستم و بايگاني سوابق مربوطه در واحد خدمات مشتركين


5- فسخ قرارداد:

بر اساس درخواست مشترك مبني بر فسخ پيمان فروش گاز ، طبق دستورالعمل مدون شده شركت ملي گاز ايران اقدامات مربوط به فسخ پيمان فروش گاز انجام مي گيرد. به همين منظور اطلاعات لازم طي فرم توسط خدمات مشتركين نواحي تكميل و براي هماهنگي وفروش خدمات مشتركين ارسال مي گردد . واحد هماهنگي و فروش پس از تكميل براي گازرساني به صنايع ارسال مي نمايد . گازرساني به صنايع در خصوص موارد مندرج در فرم اظهار نظر نموده و برآورد هزينه كارهاي انجام يافته كه از گازرساني به صنايع گزارش شده است و استعلام تسويه هزينه از اداره گاز مربوطه توسط واحد هماهنگي و فروش و ارسال جهت معاونت محترم بهره برداري تاييد فرم تكميل شده و ارائه به مديريت محترم عامل جهت تصويب نهايي توسط معاونت محترم بهره برداري ارسال فرم تاييد شده به خدمات مالي توسط دفتر مديريت محترم عامل بررسي و انجام تسويه حساب مالي با مشترك و ارسال فرم تاييد شده نهايي به معاونت بهره برداري (هماهنگي و فروش و اداره گاز مربوطه) و گازرساني به صنايع و نهايتا فسخ قرارداد انجام گشته و شماره شناسايي از سيستم حذف مي گردد . قبل از فسخ پيمان چنانچه ايستگاه نصب شده باشد . تعميرات ناحيه نسبت به جمع آوري اقدام نمودهو براي هماهنگي فروش ارسال مي دارد . ودر انتها پيمان فروش حذف نسخه اصلي از مشترك تحويل و شماره شناسايي از سيستم شركت حذف مي گردد.    

 

 

5- دستور العمل كارت هاي 74- 75 -22

مسئوليت :به عهده واحد مشتركين ميباشد .

كارت 74 (دريافت يا استرداد مبالغ متفرقه):

از تايپ اين كارت در صورت لزوم براساس مصوبات و دستورالعملهاي ذيربط جهت دريافت يا استرداد مبالغ متفرقه از قبيل : گاز بهاء – آبونمان – عوارض – خسارات وارده به كنتور ، رگلاتور، علمك ويا ساير تاسيسات گاز – پيش دريافت فروش گاز - جرائم و دوبله پرداختي استفاده مي گردد.

در صورت دريافت مبلغ از مشترك بايد مبلغ فوق در ستون بستانكار و در صورت استرداد آن به مشترك در ستون بدهكار درج گردد .

كارت 75 (تعديل هزينه هاي برقراري انشعاب):

از تايپ اين كارت فقط بايد جهت تعديل هزينه هاي برقراري انشعاب استفاده گردد.

در هنگامي كه مقرر شود هزينه برقراري انشعاب مشترك اصلاح گردد. چنانچه بخواهيم مانده هزينه فوق را كاهش دهيم مبلغ مربوطه در ستون بدهكار و در صورت افزايش هزينه در ستون بستانكار درج مي گردد .

كارت 22 (تعديل صورتحساب):

در صورتيكه مبلغ جاري صورتحساب (گاز بهاء – آبونمان – عوارض شهرداري) مورد اعتراض مشترك باشد و متوجه اشتباه در مشخصات ورودي كنتورخواني (رقم قبلي و يا فعلي كنتور – مصرف – تاريخ قبلي و يا فعلي قرائت) و يا اقلام موثر در محاسبات هزينه گاز مصرفي (تعداد واحد – ظرفيت كنتور/ايستگاه – ضريب تراكم – نوع مصرف) گردد در اينصورت بايد براي تعديل صورتحساب مورد نظر اين كارت را تكميل و به واحد حسابداري فروش ارسال نمود.

تذكر 1: فرم فوق تنها باعث اصلاح و يا تعديل همان صورتحساب گرديده و هيچگونه تاثيري در پرونده اصلي مشترك ندارد. لذا چنانچه لازم است تا اطلاعات فيلدهاي پرونده اصلي مشترك نيز اصلاح گردد مي بايست از طريق تكميل فرمهاي «تغييرات اطلاعات مشتركين» اقدام نمود.

تذكر 2: در صورتيكه اقلام مربوط به «رقم كنتور» و يا «تاريخ فعلي قرائت» اشتباه باشد لازم است در ليست بعدي كنتور خواني اين دو مورد اطلاعاتي كه در فيلدهاي «رقم فعلي كنتور» و «تاريخ فعلي قرائت» منعكس شده اند نيز اصلاح گردند.

تذكر 3: چون در زمان تعديل مبلغ جاري هر صورتحساب هيچكدام از مبالغ «متفرقه» و «مبلغ انتقال يافته» تغيير نمي يابند لذا سيستم مجموع آن مبلغ را بعلاوه مانده جمع جبري مبلغ جاري در صورتحساب بعدي منعكس مي نمايد.

تاریخ بروزرسانی : 1397/02/29
تعداد بازدید : 4673
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal