جستجو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
تاریخ
   
اطلاعات مورد نياز مشترکين عمده

                                                      

روش اجرايي فروش و خدمات مشتركين عمده
 
1- هدف و دامنه كاربرد :

هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح نحوه فعاليت هاي واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين از مرحله درخواست وبرقراري انشعاب گاز طبيعي (عمده /صنايع) تا تحويل گاز در سطح نواحي تابعه شركت و نيز بازنگري و انجام اصلاحيه/خدمات مرتبط ميباشد. لذا دامنه كاربرد ان واحدهاي مرتبط در ستاد و نواحي تابعه در محدوده مقررات شركت ملي گاز ايران ميباشد

2 - تعاريف:

متقاضي: عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد

مشتركين عمده:مشتركيني هستند كه فشار گاز تحويلي به آنان بيش از يك چهارم پوند بر اينچ مربع بوده ویا مصرف آنها بيشتر از 160 متر مكعب در ساعت باشد0

تغييرات: هر گونه تغيير درآدرس و نام مشترك همچنين تغييرات فني اعم از ظرفيت كنتور را شامل مي شود0

3- مراجع:

آيين نامه ها و بخشنا مه هاي ابلاغي و كتابچه هاي شركت ملي گاز ايران

ياد آوري 1:

متقاضيان گاز واقع در مجتمعهاي مسكونی،تجاري ،اداري ، كه مصرف گاز مجموعه بيش از 160متر مكعب در ساعت ویا فشارفشار گاز تحویلی به آنان بیش ازPSI 4/1مي باشد 0درخواست خود را همراه با فرم بر آورد مصرف تحويل ناحيه مربوطه داده و ناحيه مربوطه جهت پي گيري به واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين ارسال مي كند0واحد هماهنگي پس از اجازه برداشت گاز از خدمات مهند سي براي پي گيري به واحدهاي مربوطه ارسال ميدارد0

يادآوري2:

مشتركيني كه متقاضي بيش از يك انشعاب مي باشند در خواست خود را تحويل ناحيه مربوطه داده و ناحيه براي واحد هماهنگي  و فروش ارسال مي نمايد واحد هماهنگي فروش بعد از بررسي همه جانبه در مورد نصب انشعابات بعدي اظهار نظر مي نمايد.

1- هدف :
هدف از تدوين اين كتابچه، گردآوري كليه دستورالعملهاي مرتبط با فعاليتهاي تعميرات و نگهداري ايستگاه هاي تقليل فشار مي باشد.
2- دامنه كاربرد:
اين كتابچه كليه فعاليتهاي مرتبط با فعاليتهاي تعميراتي ونگهداري ايستگاه ها ي مناطق و نواحي گازرساني و شركت گاز استان خراسان شمالی را در بر مي گيرد.
3-مسئوليتها:

مسئوليت انجام هر يك از فعاليتها در دستورالعملهاي موجود در اين كتابچه اشاره شده است.

4-مراجع:

- استاندارد ISO 9001:2000

- استاندارد ISO 14001:2004

- استاندارد OHSAS 18001:2007

- استاندارد I.G.S

- مقررات شركت ملي گاز ايران

5- ضمائم :

1-         فرم برآورد گاز مصرفی به شماره فرم FR160100

2-        فرم برداشت گاز FR160200

3-       فرم صدور ابلاغیه FR160300

4-       فرم لاحقه پیمان فروش گاز طبیعی FR160400

5-       فرم درخواست شماره شناسایی FR160500

6-       فرم خلاصه پیمان FR160600

7-       فرم فسخ قرارداد مشترکین عمده FR160700

8-       پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین عمده FR160800

9-       فرم تسویه حساب مشترکین عمده FR160900

10-   فرم تعویض وآزمایش کنتور FR161000

 

6- بازنگري :

رديف

شماره ويرايش

تاريخ بازنگري

خلاصه تغييرات اعمال شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- شرح عملیات :

متقاضی انشعاب گاز طبیعی درخواست مکتوب خود را به همراه لیست تجهیزات و دستگاه هایی که نیاز به مصرف گاز طبیعی دارند . ونقشه کلی سایت صنعت مربوطه به واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین مراجعه می نماید . براین اساس پس از بررسی اولیه وراهنمایی ، موضوع درخواست در فرم شماره FR160100به همراه توسعه احتمالی آینده و کروکی تکمیل و به ریس واحد هماهنگی فروش ارایه میگردد . وکنترل های لازم توسط کارشناس واحد انجام و در صورت کمبود اطلاعات موارد به متقاضی جهت تهیه و ارایه اعلام می گردد.

با توجه به نوع درخواست متقاضی ، محل واحد و اطلاعات دریافتی ، چنانچه نیاز به بازدید از محل متقاضی باشد ،بازیداز محل و برآورد مصرف گاز انجام می پذیرد ، اطلاعات خطوط تغذیه / شبکه توزیع تهیه و اقدامات بعدی انجام می گیرد .

براساس اطلاعات درج شده در فرم مذکور – توسط ریس واحد موضوع برداشت گاز و عقد قرارداد به آدرس و مشخصات متقاضی به همراه کروکی مربوطه و حداکثر مصرف ساعتی ازواحد های برنامه ریزی و خدمات فنی ومهندسی (ظرف مدت 15 روز باید پاسخ دهد )

در صورت مثبت بودن پاسخ دو واحد فوق الذکر، واحد گازرسانی به صنایع ومجتمع های مسکونی براساس اطلاعات ثبت شده در فرم مذکور نوع ایستگاه ، طول وقطر انشعاب ، طول وقطر خط اختصاصی را تعیین وبرای واحد هماهنگی و فروش ارسال می نماید . فرم به شماره :        FR160200

با توجه به اطلاعات دریافتی ، در این مرحله فرم ابلاغیه به شماره FR160300شامل مصارف و اطلاعات وسایل گاز سوز و تعداد، نوع ایستگاه و00000 تکمیل و مبنای برآورد هزینه برقراری انشعاب و اجرای طرح مربوطه (با استفاده از تعرفه های فروش سالیانه شرکت ملی گاز ایران ) می باشد .فرم مذکورپس از تایید اولیه ریس واحد هماهنگی فروش وخدمات مشترکین و امضائ معاون بهره برداری شرکت برای امور مالی جهت اخذ مبالغ ارسال و یک نسخه نیز به متقاضی ارایه و نسخه آخر موقتا در واحد بایگانی می گردد .

واحد امور مالی شرکت اطلاعات دریافتی را بررسی نموده و با متقاضی برای نحوه پرداخت (نقدی / تقسیط )توافق مینماید .مبالغ توسط متقاضی به حساب اعلام شده واریز و فیش را به امور مالی تحویل و امور مالی به معاون بهره برادری نامه دریافت را اعلام می دارد.

بر این اساس درخواست تعیین شماره شناسایی /اشتراک از ریس اداره گاز ناحیه مربوطه با ذکر مشخصات متقاضی طی فرمFR160500:

توسط رئيس واحد هماهنگی فروش وخدمات مشترکین شده و نهایتا شماره شناسایی اعلام که برروی پرونده مشترک درج و به همراه سایر مدارک و اطلاعات می شود .

نحوه انعقاد قراردادو برقراری انشعاب

پس از انجام مراحل فوق و اطمینان از امکان برقراری انشعاب ، قرارداد (پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین عمده )در سه نسخه توسط واحد هماهنگی فروش وخدمات مشترکین تنظیم و از مشترک اخذ امضاء شده و پس از امضاء مدیر عامل و یا معاون امور بهره برداری یک نسخه از قرارداد به مشترک تحویل –یک نسخه به اداره گاز ناحیه مربوطه و اصل قرار داد در واحد هماهنگی فروش بایگانی می گردد .

در ادامه خلاصه پیمان فروش گاز طبیعی با ذکر مشخصات و سایر اطلاعات مشترک طی فرم شماره FR160600تنظیم و پس از تایید معاون امور بهره برداری برای ادامه کار در اختیار ریس امور مهندسی و اجرای طرحها (واحد گاز رسانی به صنایع ) قرار می گیرد . بعلاوه رونوشت آن برای ریس خدمات مالی ارسال می گردد .

نصب ایستگاه تجهیزات و کنتور (انشعاب )

با توجه به خلاصه پیمان ارسالی به ریس امور مهندسی واجرای طرحها اقدامات لازم برای اجرای طرح را مطابق روش اجرایی گاز رسانی به صنایع و بر اساس زمان توافق شده انجام می شود . بر این اساس صورتجلسه راه اندازی ایستگاه گاز– تنظیم و به تایید نمایندگان گاز رسانی به صنایع ، بهره بردار و نیز مشترک می رسد .

همچنین گزارش راه اندازی و تحویل ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز مشخصات سایر تجهیزات منصوبه درج و لذا اطلاعات درج شده در فرمهای مذکور مبنای ردیابی اقدامات انجام شده می باشد .

با توجه به تحویل و تحول ا یستگاه راه انذاری ، برگ تصفیه حساب مشترکین عمده توسط واحد گازرسانی به صنایع تکمیل می گردد.

از مسوول گازرسانی به صنایع بر اساس اطلاعات مذکور مابه التفاوت احتمالی و سایر هزینه ها به مسوول هماهنگی فروش اعلام ومدارك  به امور مالی ارسال می گردد .

مشترک براساس هزینه های مذکور ، تسویه حساب را انجام و بر اساس اعلام به ریس امور مالی اقدامات مربوط به گازدار شدن صورت می پذیرد . در نهایت طی صورت جلسه گازرسانی داخلی که به تایید مشترک می رسد، فشار گاز تحویلی و حداکثر مصرف متر مکعب در ساعت درج و تحویل مشترک می گردد.

یاد آوری :

حین نصب کنتور اطمینان از کارکرد مناسب کنتور وکالیبره بودن آن توسط پرسنل تعمیرات انجام و موضوع در صورتجلسه راه اندازی کنتور ایستگاه گاز درج میگردد. همچنین وسایل تصحیح کننده نیز برای مشترک نصب خواهد شد . پس از اتمام عملیات که توسط اکیپ های تعمیراتی در نواحی انجام شده است . فرم نصب صورتجلسه در اختیار واحد خدمات مشترکین ( ناحیه بهره برادری ) قرار گرفته واطلاعات در سیستم رایانه ای (فایل مشترکین جدید ) توسط کارمند خدمات مشترکین درج میگردد. اطلاعات درج شده در سیستم مبنای کنتور خوانی وارائه صورت حساب برای مشترک (مصرف کننده ) جدید خواهد بود .

 چناچه در تهیه لیست اصلی اشتباهی بوجود آمده باشد . لیست کلی مسترد و لیست اشتباهات توسط واحد کامپیوتر تهیه و ارسال آن به خدمات مشترکین ناحیه صورت میپذیرد .


براین اساس اصلاحات لازم نیز مطابق بند بالا انجام خواهد شد.

 


 

مراحل اشتراك پذيري مشتركين عمده:

1- درخواست كتبي به واحد هماهنگي و فروش

2- فرم برآورد توسط مشترك تكميل مي گردد.

3- استعلام از واحد مهندسي (واحد برنامه ريزي) – امكان سنجي (فرم مجوز برداشت و عقد قرارداد FR1602 )

4- استعلام از واحد گازرساني به صنايع

5- صدور ابلاغيه

6- واريز وجوه ابلاغي توسط متقاضي

7- صدور تأييديه هاي مالي (دستور كار)

8- درخواست شماره اشتراك از ناحيه مربوطه

9- عقد قرارداد (پيمان فروش )

10- فرم راه اندازي توسط واحد گازرساني به صنايع به واحد هماهنگي فروش ارسال شود .

11- فرم بهره برداري توسط واحد گازرساني به صنايع به واحد هماهنگي فروش ارسال شود .

فرم برآورد مصرف :

چند نكته مورد تأييد است:

-          اعلام مصرف به متر مكعب و يا براساس KCAL/H  (ارزش حرارتي )

-          در فرم برآورد مصرف آدرس دقيق ، كروكي و نام نماينده و تلفن ذكر گردد.

استعلام از واحد مهندسي

جهت گرفتن مجوز برداشت و اعلام سايز لوله

استعلام از واحد گازرساني به صنايع عمده

 ( 1- طول و قطر خط اختصاصي 2- ظرفيت ايستگاه)

صدور ابلاغيه :

- اعلام هزينه اشتراك پذيري

- صدور تاييديه از امور مالي (دستور كار )  

- درخواست شماره اشتراك از ناحيه مربوطه

عقد قرارداد (پيمان فروش )

توزيع نسخ در واحدهاي مربوطه

فرم راه اندازي شامل امضاء افراد زير باشد .

- نماينده بهره برداري

- نماينده مشترك

- نماينده گازرساني به صنايع

فرم بهره برداري

دستورالعمل قرائت كنتور تا صدور صورتحساب مشترکین عمده

1-    هدف و دامنه كاربرد:

هدف از اين دستورالعمل تشريح مراحل قرائت كنتور تا صدور صورتحساب مي باشد. اين دستورالعمل جهت قرائت كنتور براي مشتركين عمده كاربرد دارد.  

2-    مسئوليتها:

مسئوليت هماهنگي جهت كنتورخواني با كارمندكنترل اسناد و كارمند ارشد خدمات مشتركين تا ارائه ليستهاي كنترل شده به واحد كامپيوتر مي باشد.

3-    مراحل اجراء:

 

نحوه قرائت و توزيع صورتحساب مشتركين عمده:

1- نظر به حساسيت و دقت نظر و كنترل ارقام توسط كنتورخوان يا كارت كنتورخواني، ارقام در كارت ثبت شده و سپس طي سندي توسط خدمات مشتركين براي كارمند كنترل اسناد ارسال مي شود.

2- مشتركين عمده بدوگروه 4 يا 5 تقسيم مي شوند.

الف- گروه 4 شامل مشتركينی که حداكثر مصرف ساعتي آنان بیش از 160 متر مکعب در ساعت که قرائت و توزیع صورتحساب آنان هر یکماه یکبار می باشد.

3- گروه 5 شامل مشتركينی با مصارف بیش از 30000 متر مکعب در ساعت (مانند نیروگاهها) است که قرائت و توزیع صورتحساب آنان هر پانزده روز یکبار است.

4-         ابتدا ليست سفيد توسط واحد خدمات كامپيوتر/كارمند كنترل اسناد به واحد خدمات مشتركين ارسال، آنگاه توسط کارمند ارشد خدمات مشترکین عمده، ارقام قرائت شده از ايستگاهها و مراكز مشتركين که قبلا توسط کنتورخوان عمده بر روی کارت کنتور خوانی ثبت گردیده، بعد از كنترل ارقام (و همچنین محاسبه     حجم گاز مصرفي از طريق by-pass در زمان تعمیرات)، بر روي سند دريافتي ثبت و سپس توسط مسئول خدمات مشتركين و رئيس خدمات مشتركين، كنترل و با تائيد رئيس ناحيه و به واحد كنترل اسناد، ارسال و سپس جهت صدور صورتحساب به واحد عودت داده می شود. که بعد از صدور، صورتحساب توسط كارمند مربوطه توزيع مي گردد.

آزمايش صحت كار كنتور بر اساس درخواست مشترک

 

1-    هدف :

هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روش آزمايش صحت كار كنتور بر اساس درخواست مشترك مي باشد.

دامنه كاربرد:

اين دستورالعمل جهت آزمايش صحت كار كنتور براي مشتركين عمده و جزء مي باشد.

مسئوليتها:

مسئوليت هماهنگي جهت آزمايش صحت كار كنتور با كارمند خدمات مشتركين ناحيه مي باشد.

 مراحل اجراء:

1-4- درخواست كتبي مشترك مبني بر آزمايش صحت كار كنتور.

2-4- پرداخت هزينه آزمايش صحت كار كنتور بر اساس تعرفه ها.

3-4- ارائه درخواست و فيش واريزي به كارمند خدمات مشتركين ناحيه يا دفاتر جامع خدمات مشتركين سطح شهر.

4-4- صدور فرم آزمايش صحت كار كنتورFR161000 توسط كارمند خدمات مشتركين ناحيه يا دفاتر جامع خدمات مشتركين.

5-4- ارسال فرم مذكور به واحد امداد ناحيه.

6-4- تسليم فرم مذكور از واحد امداد ناحيه به نماينده پيمانكار تعويض و تعمير كنتور.

7-4- مراجعه مامور پيمانكار به آدرس مندرج در فرم و تعويض كنتور و درج اطلاعات كنتور قديم و كنتور جديد در فرم.

8-4- ارجاع كنتور موردنظر به كارگاه تعميرات كنتور پيمانكار و آزمايش كاركرد آن.

9-4- تكميل فرم و اعلام سالم و معيوب بودن آن با تعيين درصد خطا.

10-4- اخذ تائيديه نتيجه آزمايش از نماينده كارفرما در كارگاه پيمانكار (ناظر) بر روي فرم مذكور.

11-4- ارسال فرم تكميل شده به واحد امداد ناحيه.

توضيح: اقدامات پيمانكار (مربوط به رديفهاي 7 تا 11) نبايد حداكثر از يك هفته تجاوز نمايد.

12-4- كنترل فرم و امضاء آن توسط مسئول امداد و ارسال فرم به خدمات مشتركين ناحيه.

13-4- در صورت معيوب بودن كنتور، استرداد وجه دريافتي آزمايش كنتور و تعديل آخرين صورتحساب مشترك بر اساس درصد خطاي اعلام شده در فرم و ابلاغ نتيجه به مشترك توسط مسئول خدمات مشتركين ناحيه.

توضيح: در صورت سالم بودن كنتور يا خطاي كمتر/ بيشتر از 2% (2 متر در هر 100 متر مكعب) اقدامي نداشته و مراتب توسط مسئول خدمات مشتركين به مشترك ابلاغ خواهد شد.

14-4- درج فرم مذكور در پرونده مشترك.

دستورالعمل براي اصلاح قبوض مشترك:

: هدف و دامنه كاربرد

هدف از اين دستورالعمل تشريح نحوه دريافت و رسيدگي به قبوض مشترك (در صورت اعتراض) و اصلاح آن مي باشد.

 اين دستورالعمل براي اصلاح قبوض مشترك جز، و عمده كاربرد دارد.

2- مسئوليت:

مسئوليت رسيدگي براي اصلاح صورتحساب گاز مصرفي با خدمات مشتركين نواحي مي باشد.

3- روش كار و مسئوليتها:

پس از اعتراض مشترك نسبت به قبض صادره، اقدامات زير صورت مي گيرد.

 

شرح عمليات:

1- دريافت صورتحساب از مشتركين

2- بررسي صورتحساب مورد اعتراض مشترك از طريق مراجعه به محل و دريافت وبررسي ارقام صحيح كنتور.

3- آيا اعتراض مشترك مورد تائيد است.

4- توجيه مشترك و عودت صورتحساب جهت پرداخت توسط نامبرده (در صورت عدم تائيد)

5-اصلاح صورتحساب مشترك و تحويل به نامبرده جهت پرداخت به صورت علي الحساب ( در صورت تائيد. )

6- تنظيم فرم تعديل صورت حساب مشتركين ( كارت 22) و فرم كنترل اسناد و ارسال آنها به سيسم رايانه اي جهت اصلاح صورتحساب. 

6- مدارك ذيربط:

- فرم كنترل اسناد.(شركتي) .

- فرم تعديل صورت حساب مشتركين كارت 22 (شركتي)

 

دستور العمل انجام تغييرات

مسئوليت:

مسئوليت انجام كار به عهده واحدهاي امداد و تعميرات و مشتركين ميباشد .

الف) تغییر نام :

چنانچه مشترك درخواست تغيير نام داشته باشد،به قسمت پذیرش مشترکین مراجعه مي نمايد. بر اساس درخواست مشترک و پس از کنترل تسويه حساب مالي با شركت (رؤيت آخرين صورت حساب پرداخت شده)، مي بايست سند مالكيت و شناسنامه و كارت ملي مالك به كارمند خدمات مشتركين ارائه شود.فرم مربوط به پيمان فروش توسط مالك جديد امضا ميگردد . بر این اساس تغييرات نام در سيستم مكانيزه انجام و نهایتاً در دوره بعدی صدور صورت حساب با نام مشترک جدید صورت می گیرد.

ب : اصلاحيه در افزايش يا كاهش ظرفيت

در صورتيكه اصلاحيه در پيمان فروش گاز (افزايش يا كاهش ظرفيت) مربوط به مصارف عمده باشد، مطابق روش اجرایی هماهنگی فروش انجام و براي مصارف عمده به شرح ذيل اقدام مي گردد

در صورت تقاضاي افزايش ظرفيت بايستي مراحل مربوط به 1- مراحل برقراري انشعاب 2- مراحل انعقاد قرارداد و برقراري انشعاب 3- مراحل نصب ايستگاه و تجهيزات وكنتور (انشعاب ) مجددا پيگيري گردد .

در صورت تقليل مصرف پيمان اصلاح مي گردد و به واحد هاي مربوطه گزارش مي گردد .    

يادآوري :

طبق بند3- 1-3 دفترچه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي هر گونه افزايش ظرفيت كنتور/ ايستگاه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزينه برقراري انشعاب براساس شرايط جديد وبه نرخ روز مي باشد . درصورت درخواست تقليل ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري – قرارداد تعديل مي گردد . ليكن هيچگونه وجهي به مشترك مسترد نمي گردد.

ج- تغيير تعرفه

چنانچه نیاز به تغيير تعرفه وجود داشته باشد، موضوع بر اساس درخواست كتبي مشترك يا گزارش مأمور و دريافت آن توسط مسئول خدمات مشتركين به شرح ذیل انجام می پذیرد.

1) پس از تائيد كارشناس بر اساس درخواست مشترك تغيير تعرفه توسط خدمات مشركين انجام مي شود.            

2) معرفي مشترك با شماره شناسائي جديد به سيستم از تاريخ تشخيص و تغيير كد جريان و اقدام به حذف اشتراك قبلي در سیستم رایانه توسط خدمات مشترکین

3) محاسبه صورت حساب هاي دوره هاي تغيير تعرفه و اقدام به اخذ آن قبل از تغيير تعرفه .

4) تغذيه اطلاعات به سيستم مكانيزه توسط خدمات مشترکین و نهایتاً دريافت ليست اشتباهات و نواقص از سيستم و رفع آن

5) بایگانی سوابق و اطلاعات حاصل از این اقدامات

د تعويض كنتور:

بعد از دريافت ليست خرابي كنتور از مسئول خدمات مشتركين و یا اعلام آن توسط مشترک به شرح زير اقدام مي شود.

1) تنظيم فرم تعويض كنتور و ارسال آن به واحد تعميرات (امداد) توسط مسئول خدمات مشتركين

2) انجام رفع خرابي كنتور (تعويض كنتور) توسط واحد تعمیرات (امداد ناحیه) و تكميل فرم 4-ف-82 و ارسال آن به خدمات مشتركين

3) ثبت مشخصات كنتور جديد در سيستم مكانيزه توسط كارمند خدمات مشتركين

4) محاسبه مصرف مشابه براي مدت خرابي كنتور در دوره كنتور خواني مربوطه و درج در سيستم و بایگانی سوابق مربوطه در واحد خدمات مشترکین


5- فسخ قرارداد:

بر اساس درخواست مشترك مبني بر فسخ پيمان فروش گاز ، طبق دستورالعمل مدون شده شركت ملي گاز ايران اقدامات مربوط به فسخ پيمان فروش گاز انجام مي گيرد. به همين منظور اطلاعات لازم طي فرم توسط خدمات مشتركين نواحي تكميل و براي هماهنگي وفروش خدمات مشتركين ارسال مي گردد . واحد هماهنگي و فروش پس از تكميل براي گازرساني به صنايع ارسال مي نمايد . گازرساني به صنايع در خصوص موارد مندرج در فرم اظهار نظر نموده و برآورد هزينه كارهاي انجام يافته كه از گازرساني به صنايع گزارش شده است و استعلام تسويه هزينه از اداره گاز مربوطه توسط واحد هماهنگي و فروش و ارسال جهت معاونت محترم بهره برداري تاييد فرم تكميل شده و ارائه به مديريت محترم عامل جهت تصويب نهايي توسط معاونت محترم بهره برداري ارسال فرم تاييد شده به خدمات مالي توسط دفتر مديريت محترم عامل بررسي و انجام تسويه حساب مالي با مشترك و ارسال فرم تاييد شده نهايي به معاونت بهره برداري (هماهنگي و فروش و اداره گاز مربوطه) و گازرساني به صنايع و نهايتا فسخ قرارداد انجام گشته و شماره شناسايي از سيستم حذف مي گردد . قبل از فسخ پيمان چنانچه ايستگاه نصب شده باشد . تعميرات ناحيه نسبت به جمع آوري اقدام نمودهو براي هماهنگي فروش ارسال مي دارد . ودر انتها پيمان فروش حذف نسخه اصلي از مشترك تحويل و شماره شناسايي از سيستم شركت حذف مي گردد.    

 

 

5- دستور العمل كارت هاي 74- 75 -22

مسئوليت :به عهده واحد مشتركين ميباشد .

كارت 74 (دريافت يا استرداد مبالغ متفرقه):

از تايپ اين كارت در صورت لزوم براساس مصوبات و دستورالعملهاي ذيربط جهت دريافت يا استرداد مبالغ متفرقه از قبيل : گاز بهاء – آبونمان – عوارض – خسارات وارده به كنتور ، رگلاتور، علمك ويا ساير تاسيسات گاز – پيش دريافت فروش گاز - جرائم و دوبله پرداختي استفاده مي گردد.

در صورت دريافت مبلغ از مشترك بايد مبلغ فوق در ستون بستانكار و در صورت استرداد آن به مشترك در ستون بدهكار درج گردد .

كارت 75 (تعديل هزينه هاي برقراري انشعاب):

از تايپ اين كارت فقط بايد جهت تعديل هزينه هاي برقراري انشعاب استفاده گردد.

در هنگامي كه مقرر شود هزينه برقراري انشعاب مشترك اصلاح گردد. چنانچه بخواهيم مانده هزينه فوق را كاهش دهيم مبلغ مربوطه در ستون بدهكار و در صورت افزايش هزينه در ستون بستانكار درج مي گردد .

كارت 22 (تعديل صورتحساب):

در صورتيكه مبلغ جاري صورتحساب (گاز بهاء – آبونمان – عوارض شهرداري) مورد اعتراض مشترك باشد و متوجه اشتباه در مشخصات ورودي كنتورخواني (رقم قبلي و يا فعلي كنتور – مصرف – تاريخ قبلي و يا فعلي قرائت) و يا اقلام موثر در محاسبات هزينه گاز مصرفي (تعداد واحد – ظرفيت كنتور/ايستگاه – ضريب تراكم – نوع مصرف) گردد در اينصورت بايد براي تعديل صورتحساب مورد نظر اين كارت را تكميل و به واحد حسابداري فروش ارسال نمود.

تذكر 1: فرم فوق تنها باعث اصلاح و يا تعديل همان صورتحساب گرديده و هيچگونه تاثيري در پرونده اصلي مشترك ندارد. لذا چنانچه لازم است تا اطلاعات فيلدهاي پرونده اصلي مشترك نيز اصلاح گردد مي بايست از طريق تكميل فرمهاي «تغييرات اطلاعات مشتركين» اقدام نمود.

تذكر 2: در صورتيكه اقلام مربوط به «رقم كنتور» و يا «تاريخ فعلي قرائت» اشتباه باشد لازم است در ليست بعدي كنتور خواني اين دو مورد اطلاعاتي كه در فيلدهاي «رقم فعلي كنتور» و «تاريخ فعلي قرائت» منعكس شده اند نيز اصلاح گردند.

تذكر 3: چون در زمان تعديل مبلغ جاري هر صورتحساب هيچكدام از مبالغ «متفرقه» و «مبلغ انتقال يافته» تغيير نمي يابند لذا سيستم مجموع آن مبلغ را بعلاوه مانده جمع جبري مبلغ جاري در صورتحساب بعدي منعكس مي نمايد.

تاریخ بروزرسانی : 1392/02/29
تعداد بازدید : 4442
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal