جستجو
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ
   
اطلاعات مورد نياز مشترکين جزء

                                                               اطلاعات مورد نياز مشتركين جزء


درخواست نصب شبكه

متقاضي / متقاضيان به اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تكميل مي نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نياز به شبكه مراتب را به متقاضي / متقاضيان اعلام تا نسبت به تهيه نقشه محل مورد نظر از شهرداري اقدام نمايند . واحد مذكور پس از دريافت نقشه تأييد شده شهرداري ، در صورت وجود بروكف خيابان و ساخت و ساز مناسب ، مراتب را به واحد خدمات فني و مهندسي اعلام تا آن واحدنسبت به طراحي شبكه و تهيه نقشه اقدام نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات پس ازدريافت نقشه طراحي نسبت به اخذ استعلام از سازمانهاي آب ، برق ، مخابرات و مجوزحفاري از شهرداري اقدام نموده و پس از دريافت پاسخ .استعلامات و مجوز حفاري نسبت به اخذ پيمانكار و اجراي شبكه اقدام خواهد نمود.


درخواست نصب انشعاب(علمك)


متقاضي / متقاضيان به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تكميل مي نمايد . واحد نصب انشعابات وتجهيزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و اطمينان از مصرف كمتر يا برابر 100 مترمكعب درساعت و فشار يك چهارم  پوند و وجود شبكه و ساير شرايط لازم نسبت به تعيين محل علمك اقدام مينمايد . متقاضي پس از تعيين محل علمك به اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و فرم استعلام مجوز حفاري را از واحد فوق دريافت و براي اخذ مجوز به شهرداري منطقه مربوطه مراجعه مي نمايد ، پس از اخذ مجوز حفاري و ارائه ان به واحد نصب انشعابات و تجهيزات نسبت به نصب علمك طبق نوبت اقدام خواهد شد نصب انشعاب .جديد براي متقاضيان در محدوده شهر ها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانوني مي باشد


توضيح : در صورتيكه مصرف واحد متقاضي علمك بيشتر از 100 متر مكعب و فشار 1/4پوند باشد بايستي به واحد هماهنگي فروش مراجعه نمايند.اجراي لوله كشي داخلي


متقاضي / متقاضيان در صورت وجود علمك گاز مي توانند با مراجعه به شركتهاي گاز رساني ( خصوصي ) در سطح شهر و عقد قرارداد اجراي لوله كشي با آنان نسبت به گاز كشي واحد مورد نظر خود اقدام نمايند . شركت مجري موظف است سيستم لوله كشي گاز را با هماهنگي امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي ناحيه / شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان اجرا و نقشه اجرايي را به تأييد بازرس / بازرسين آن سازمان رساند . امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي ناحيه / شهرستان مربوطه موظف است نقشه تأييد شده سيستم لوله كشي گاز متقاضي را به اداره گاز ناحيه / شهرستان مربوطه ارسال يا تحويل متقاضي / متقاضيان نمايد .مدارك مورد نياز براي اشتراك پذيري جزء


اصل نقشه و مدارك تائيد شده از سازمان نظام مهندسي

اصل وكپي شناسنامه مالك و حضور مالك يا نماينده قانوني وي

اصل و كپي سند مالكيت از صفحات 2و3 نقل و انتقالات يا قولنامه

اصل و كپي پايان كار ساختمان يا مفاصا حساب شهرداري يا پروانه ساختماني معتبر

ارائه اصل و كپي كارت ملي مالك

ارائه كد پستي ده رقمي ملك مورد نظر

در صورت قولنامه بودن ملك يا كمتر از شش دانگ بودن ارائه تعهدمحضري الزامي است

ارائه قبض گاز يا كارت زرد اشتراك پذيري همسايه

كپي كروكي محل ملك (پشت نقشه لوله كشي گاز(

لطفا پس از آماده نمودن مدارك فوق الذكر به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه فرمائيد*نحوه اشتراك پذيري

 

متقاضي / متقاضيان با در دست داشتن مدارك ذكرشده در بالا به دفاتر پيشخوان دولتمراجعه و پس از ارائه مدارك و واريز وجوه اشتراك پذيري طبق فيش صادر شده و تسويه حساب كارت سوخت از ستادسوخت نسبت به امضاء قرارداد اقدام و كارت ( زرد رنگ ) اشتراك خود و دفترچه راهنماي (مشتركين را دريافت خواهند نمود.( كارت فوق براي اطلاع و مراجعات بعدي به اين اداره صادر مي گردد.نصب كنتور و ساير تجهيزات


متقاضي يا نماينده قانوني وي به انباراداره گاز مراجعه و نسبت به تحويل كنتور و تجهيزات دريافتي به شركت مجري اقدام مينمايد . شركت مجري نسبت به نصب تجهيزات و كنتور و صدور فرم مهمور شده و تحويل آن بهمتقاضي و رنگ آميزي سر جوش هااقدام مي نمايد. پس از آن متقاضي با در دست داشتن فرم نصب به نظام مهندسي جهت برقراري جريان گاز مراجعه مي نمايد . مهندس بازرس ضمن تطبيق تجهيزات دريافتي از اداره گاز .نسبت به تائيد فني و نصب تجهيزات و برقراري جريانگاز مشترك اقدام مي نمايد.صدور قبض المثني


مشتركين مي توانند در صورت مفقود شدن قبض صادر شده و يا عدم دريافت آن از مامور توزيع ، به

دفاتر پيشخوان دولت / شهرستان مراجعه و درخواست المثني نمايند . بديهي است ارائه كارت زرد رنگ اشتراك و يا يك قبض قبلي .براي صدور المثني الزامي است.

 


تسويه حساب


مشترك مي تواند با  پرداخت آخرين قبض صادره و با مراجعه به

دفاتر پيشخوان دولت

/ شهرستان آخرين رقم قرائت شده كنتور را ارائه و درخواست تسويه حساب تا تاريخ روز نمايد . واحد فوق نسبت به ارايه  تسويه تا رقم اعلام شده اقدام  خواهد نمود ، بديهي است اين اقدام .ميتواند براي استعلام محضري نيز انجام پذيرد

 


تغيير نام


مالك جديد مي تواند با ارائه اصل و كپي سند مالكيت ‚  كد پستي ده رقمي ‚ اصل و كپي شناسنامه ‚ اصل آخرين قبض پرداخت شده گاز تقاضاي تغيير نام پرونده . را نمايد . شركت پس از احرازهويت و تسويه حساب كامل اقدام به تغيير نام خواهد نمود


اصلاح صورتحسابهاي اشتباه


در صورت ارائه صورتحسابهاي اشتباه توسط مشترك ( اعم از نام - آدرس - سريال كنتور - تاريخ و يا مبالغ مندرج در قبض ) شركت پس از بررسي نسبت به اصلاحآن اقدام  مي نمايد.


تعويض كنتور خراب


مشترك مكلف است در صورت از كار افتادن كنتور مراتب را سريعاً به اطلاع شركت برساند . شركت موظف است موضوع را بررسي و درصورت صحت ادعا نسبت به تعويض آن اقدام نمايد . بديهي است گاز مصرفي ايام فوق طبق نظر كارشناس محاسبه و اخذ خواهد گرديد . لازم به توضيح است چنانچه از كار افتادن كنتور به دليل دستكاري تشخيص داده شود خسارت كنتور نيز جداگانه محاسبه و از مشترك اخذ مي گردد . چنانچه مشترك در صحت كار كنتور ترديد داشته باشد مي تواند كتباً ازشركت تقاضاي آزمايش صحت كاركرد كنتور مزبور را نمايد،شركت پس از دريا فت هزينه ها يمربوطه اقدام به آزمايش لازم خواهد نمود .بهاي گاز مصرفي در مدت مذكور از تاريخقرائت قبلي كنتور يا تاريخ آزمايش قبلي (هر كدام كمتر باشد) با تشخيص شركت مجددامحاسبه خواهد گرديد


تغيير تعرفه مصرف و فسخ قرار داد


چنانچه مشترك اقدام به تغيير كاربري اشتراك نمايد بايد با در دست داشتن آخرين قبض پرداخت شده بلا فاصله مراتب رابه شركت اطلاع دهد. شركت موظف است طبق مقررات نسبت به تغيير تعرفه نوع مصرف مشترك اقدام نمايد.تعيين تاريخ تغيير ونوع مصرف بعهده كار شناس شركت خواهد بود .مشترك ميتواند در صورت قرار گرفتن ملك خوددر طرح تخريب و يا نو سازي شهرداري كتبا درخواست فسخ قرار داد نمايد .شركت پس ازبررسي لازم و جمع آوري تجهيزات منصوبه و تسويه حساب كامل نسبت به فسخ قرارداد واسترداد بخشي از هزينه برقراري انشعاب مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.


جابجائي يا جمع آوري علمك گاز


چنانچه به دليل تخريب يا نو سازي ملك. محل علمك گاز نامناسب تشخيص داده شود شركت اقدام به جابجائي يا جمع آوري علمك خواهد نمود.هزينه اقدام مذكور به عهده متقاضي/مشترك ميباشد.وصول مطالبات


مشترك مكلف است بهاي گاز مصرفي خود را طبق تعرفه هاي فروش گاز طبيعي در موعد معين در صورتحساب پرداخت نمايد. درصورتي كه مشترك وجه صورت حساب رادر مهلت تعيين شده پرداخت ننمايد شركت جريان گاز راقطع خواهد نمود. برقراري مجدد جريان گاز پس از تسويه حساب كامل و پرداخت هزينه قطع وصل مقدور خواهد بود.


رفع نشتي از علمك وتجهيزات منصوبه (كنتور،رگلاتور و اتصالات(


در صورت مشاهده هرگونه نشت گاز از علمك و يا تجهيزات و اتصلات منصوبه تا كنتور مراتب را سريعا ازطريق تلفن 194 به واحد فوق اطلاع تا مامورين مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام نمايند. تا مراجعه مامورين از مشترك /فرد تماس گيرنده در خواست مي گردد از هرگونه اقدام بر روي تجهيزات و يا قطعات ذكر شده خود داري نموده واز هر گونه شعله ياجرقه اطراف محدوده فوق جلو گيري بعمل آورد .چنانچه نشتي گاز از شير اصلي محل كنتور تا مصرف كننده هاي داخلي (لوله كشي يا اتصالات داخل ملك)باشد بايد بلا فاصه شير اصلي محل كنتور قطع و پس از حصول اطمينان از عدم وجود گاز در فضاهاي بسته مراتب را به سرويس كاران مجاز در سطح شهر اطلاع ونسبت به رفع آن اقدام نمايند.


رفع حوادث و خسارات به شبكه - انشعابات و تجهيزات منصوبه) كنتور ، رگلاتور و اتصالات(


از مشتركين وشهروندان محترم در خواست مي گردد در صورت مشاهده نشت از شبكه يا انشعاب و ياحفاريهاي انجام شده بر روي شبكه هاي گاز و يا خسارت وارده به هر يك از تأسيسات شركت مراتب را سريعاً به واحد امداد با تلفن 194 اطلاع نمايند . لازم به توضيح است شبكه هاي گاز در سطح شهر اعم از فولادي يا پلي اتيلن داراي نوار زرد اخطار بر روي خاكسرند بالاي لوله فوق مي باشد .


بررسي پيشنهادات و انتقادات مشترك / متقاضيان / شهروندان


كليه مشتركين / متقاضيان / شهروندان محترم مي توانند با تماس تلفني و يا حضوري به اداره گاز مستقيماً پيشنهادات و انتقادات خود را به اطلاع مسئول مربوطه برسانند . در صورت تمايل مي توانند مواردمورد نظر خود را با تلفن از طريق روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي پيگيري نمايند . بديهي است اين واحد مراتب را تا حصول نتيجه اقدام خواهد نمود.

 

تاریخ بروزرسانی : 1397/02/29
تعداد بازدید : 5162
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal