جستجو
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
تاریخ
اخبار
: برگزاري نشست ستاد كنترل و نظارت بر مصرف بهينه و ايمن گازبا حضور فرمانده بسيج شركت ملي گاز ايران :   برگزاري نشست ستاد كنترل و نظارت بر مصرف بهينه و ايمن گازبا حضور فرمانده بسيج شركت ملي گاز ايران
ستاد كنترل و نظارت بر مصرف بهينه و ايمن گاز به رياست رحماني فرمانده بسيج شركت ملي گاز ايران در استان خراسان شمالي برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، به منظور ارائه گزارش عملكرد بسيج شركت در خصوص ستاد كنترل و نظارت بر مصرف بهينه گاز جلسه اي با حضور رحماني فرمانده بسيج شركت ملي گاز ايران و همراهي سرلك مسئول فرهنگي و عرب زاده مسئول برنامه ريزي مالي بسيج، مديرعامل شركت و اعضاي شوراي پايگاه بسيج شهيد حسيني شركت گاز استان برگزار گرديد.