۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مهار تورم و رشد تولید
بازديد مديرعامل شركت گاز استان خراسان شمالي از پروژه هاي گازرساني شهرستان شيروان
مديرعامل شركت گاز استان خراسان شمالي در بازديد از پروژه هاي گازرساني محور سنجد و زيدر شهرستان شيروان از برخورداري 155 روستا در شهرستان شيروان از نعمت گاز طبيعي خبر داد و گفت: عمليات گازرساني به 4 روستاي كلاته بالي، رشوانلو، دوآب، كوركانلو سفلي درحال اجرا است.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، مهندس ميربلوكي مديرعامل شركت گاز استان به اتفاق هيئت همراه از آخرين وضعيت پروژه هاي گازرساني شهرستان شيروان بازديد به عمل آوردند.

وي اظهار داشت: براي گازرساني به اين روستاها، شبكه گذاري به طول 15 هزار و 50 متر انجام مي شود و  با بهره برداري از اين پروژه ها، 200 خانوار  از نعمت گاز برخوردار و 170 مورد انشعاب خانگي نصب خواهد شد.

در پايان گفتني است كه 20 فروردين 95 زمان شروع پيمان محور سنجد و زيدر بوده كه 14 روستاي اين محور گازرساني شده و پيش بيني مي شود، درصورت تسريع در اخذ مجوز از سوي اداره راه و شهرسازي شهرستان شيروان، ظرف چند ماه آينده 4 روستاي مذكور از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.