۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
برگزاري جلسه پيش ارزيابي جايزه تعالي گاز
پيش ارزيابي جايزه تعالي گاز با دعوت از يكي از ارزيابان ارشد جايزه ملي ،در روزهاي 29 و 30 مهرماه برگزار شد..

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، پيش ارزيابي جايزه تعالي گاز با دعوت از يكي از ارزيابان ارشد جايزه ملي ،در روزهاي 29 و 30 مهرماه برگزار شد..

در روز اول بعد از برگزاري جلسه افتتاحيه و معارفه ارزياب و شركت ،جلسه ارزيابي كميته منابع انساني و نتايج كاركنان برگزار گرديد.

در عصر روز اول جلسه ارزيابي كميته فرآيند ها و نتايج مشتري برگزار گرديد و در روز سي ام نيز جلسه ارزيابي كميته راهبري و شراكتها و منابع تشكيل شد.

و در پايان يادآور مي شود كه با تحليل نتايج حاصل از اين ارزيابي و در نظر گرفتن گزارش ارزياب نقاط قوت و ضعف فرآيند تعالي سازماني شناسايي شد و اقدامات بهبود لازم جهت رفع آن پيش بيني خواهد شد.

 افتتاحيه-29مهر