۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
تشكيل "كارگروه گازرساني به صنايع فاقد گاز استان"
كارگروه گازرساني به صنايع فاقد گاز استان با حضور نمايندگان تام الاختيار از شركت گاز، شركت پخش فراورده هاي نفتي، سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان جهاد كشاورزي برگزار گرديد.

كارگروه گازرساني به صنايع فاقد گاز استان با حضور نمايندگان تام الاختيار از شركت گاز، شركت پخش فراورده هاي نفتي، سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان جهاد كشاورزي برگزار گرديد.