۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
مديرعامل شركت ملي گاز و مدير گازرساني در خراسان شمالي
ظهر روز شنبه 18 مهر 94 شركت گاز خراسان شمالي ميزبان معاون محترم وزير در امور گاز و مديرعامل شركت ملي گاز ايران جناب آقاي عراقي و مدير محترم گازرساني جناب آقاي ابراهيمي بود.

شركت گاز خراسان شمالي ميزبان معاون محترم وزير در امور گاز و مديرعامل شركت ملي گاز ايران جناب آقاي عراقي و مدير محترم گازرساني جناب آقاي ابراهيمي بود.