۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
مانور آتش سوزي و خروج اضطراري در شركت گاز خراسان شمالي
صبح روز دوشنبه 23 شهريور 94 در ساختمان مركزي شركت گاز خراسان شمالي مانور آتش سوزي و خروج اضطراري برگزار شد و همكاران با نحوه خروج صحيح ، در مواقع بحراني آشنا شدند

صبح روز دوشنبه 23 شهريور 94 در ساختمان مركزي شركت گاز خراسان شمالي مانور آتش سوزي و خروج اضطراري برگزار شد و همكاران با نحوه خروج صحيح ، در مواقع بحراني آشنا شدند.