۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
مهار تورم و رشد تولید
اولين بازديد مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي از پروژه هاي گازرساني كليد خورد
محسن عرب مقصودي مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي با حضور در پروژه هاي گازرساني به 35 روستاي شهرستان مانه و سملقان، اولين بازديد و ارزيابي خود را از روند اجراي پروژه ها رقم زد.

محسن عرب مقصودي مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي با حضور در پروژه هاي گازرساني به 35 روستاي شهرستان مانه و سملقان، اولين بازديد و ارزيابي خود را از روند اجراي پروژه ها رقم زد.