۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
جهش تولید با مشارکت مردم
برگزاري جلسه پيش ارزيابي جايزه تعالي گاز
پيش ارزيابي جايزه تعالي گاز با دعوت از يكي از ارزيابان ارشد جايزه ملي ،در روزهاي 29 و 30 مهرماه برگزار شد..

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، پيش ارزيابي جايزه تعالي گاز با دعوت از يكي از ارزيابان ارشد جايزه ملي ،در روزهاي 29 و 30 مهرماه برگزار شد..

در روز اول بعد از برگزاري جلسه افتتاحيه و معارفه ارزياب و شركت ،جلسه ارزيابي كميته منابع انساني و نتايج كاركنان برگزار گرديد.

در عصر روز اول جلسه ارزيابي كميته فرآيند ها و نتايج مشتري برگزار گرديد و در روز سي ام نيز جلسه ارزيابي كميته راهبري و شراكتها و منابع تشكيل شد.

و در پايان يادآور مي شود كه با تحليل نتايج حاصل از اين ارزيابي و در نظر گرفتن گزارش ارزياب نقاط قوت و ضعف فرآيند تعالي سازماني شناسايي شد و اقدامات بهبود لازم جهت رفع آن پيش بيني خواهد شد.

 افتتاحيه-29مهر