۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
جهش تولید با مشارکت مردم
بررسي منشور تعالي
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، با حضور هيئت رئيسه شركت گاز خراسان شمالي نشستي در خصوص بررسي منشور تعالي صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، با حضور هيئت رئيسه شركت گاز خراسان شمالي  نشستي در خصوص بررسي منشور تعالي صورت گرفت.

حاضرين  در اين جلسه به بررسي مفاهيم و  رويكردهاي سرآمدي بر اساس مدل  جايزه تعالي پرداختند.

ميربلوكي مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي ، در چهارمين جلسه كميته راهبري كه به منظور تدوين منشور تعالي شركت تشكيل شده بود رسيدن به تعالي سازماني را از طريق بهبود مستمر فرآيند ها و حصول رضايت همه ذينفعان ميسر دانستند و  اظهار داشت : شركت با عزمي راسخ ضمن حركت در مسير تعالي با چابك سازي و بهبود مستمر، فرهنگ تعالي را در سطح سازمان ترويج داده تا مفاهيم بنيادين تعالي محقق گردد و در ادامه به اين موضوع اشاره داشت كه، كميته راهبري با تدوين و تصويب منشور تعالي دستيابي به گواهينامه سه ستاره را طي سه سال اتي هدف گذاري كرده است.

در پايان بعد از بحث و بررسي هيئت رئيسه شركت گاز خراسان شمالي، منشور تعالي به تصويب نهايي رسيد.

در پايان خاطر نشان مي سازد متن منشور تعالي بدين شرح است: