۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
جهش تولید با مشارکت مردم
دريافت "تنديس سيمين خدمات سبز كشور" براي دومين سال پياپي توسط شركت گاز خراسان شمالي
در هجدهمين همايش ملي صنعت و خدمات سبز، حسن رضا ميربلوكي مديرعامل شركت گاز استان خراسان شمالي، تنديس سيمين خدمات سبز را از سركارخانم دكتر معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست دريافت نمود.

در هجدهمين همايش ملي صنعت و خدمات سبز، حسن رضا ميربلوكي مديرعامل شركت گاز استان خراسان شمالي، تنديس سيمين خدمات سبز را از سركارخانم دكتر معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست دريافت نمود.