جستجو
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ
اخبار
دوره آموزشي ايستگاههاي تقليل فشار ، بهره برداري، نگهداري و تعميرات برگزار شد دوره آموزشي ايستگاههاي تقليل فشار ، بهره برداري، نگهداري و تعميرات برگزار شد
دوره آموزشي ايستگاههاي تقليل فشار - بهره برداري ، نگهداري و تعميرات با حضور سي و چهار نفر از همكاران شاغل در واحدهاي بهره برداري، امور مهندسي، پژوهش ، برنامه ريزي و امور HSE از تاريخ بيست و يكم تا بيست و سوم آبان در سالن آموزش ستاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دوره آموزشي ايستگاههاي تقليل فشار - بهره برداري ، نگهداري و تعميرات با حضور سي و چهار نفر از همكاران شاغل در واحدهاي بهره برداري، امور مهندسي، پژوهش ، برنامه ريزي و امور  HSE از تاريخ بيست و يكم تا بيست و سوم آبان در سالن آموزش ستاد برگزار شد.