خط مشي سيستم پيشنهادها

ما در شركت گاز استان خراسان شمالي با اعتقاد به چهار اصل فكري زير:

 • سازمان براي بقاء و توسعه نيازمند به جريان دائمي بهبود و تغيير است.
 • رضايتمندي از وضعيت موجود بزرگترين دشمن بهبود و تغيير است.
 • جلب مشاركت كاركنان باعث رضايت بيشتر آنها و بهبود درانجام كارها مي شود.
 • كاركنان به صورت بالقوه، توانايي هاي فكري بي انتها دارند و وظيفه مديريت به بالفعل در آوردن توانايي آنها است.

رسيدن به اهداف كلان ذيل را دنبال مي كنيم:

 •      اجراي نظام پيشنهادها براي جاري سازي مفاهيم و اصول بنيادين مدل تعالي سازماني (توسعه كاركنان و مشاركت آنها، يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر)
 •      اجراي نظام پيشنهادها به عنوان يكي از نظام هاي بهره وري براي رسيدن به يك سازمان متعالي
 •     افزايش روحيه و ايجاد نگرش بهبود جويي و ارتقاء فرهنگ كاري، رشد فكري و شخصيتي كاركنان
 •     گسترش، بهبود و تمركز بر مشاركت كاركنان و ذينفعان برون سازماني
 •     ارتقاء امنيت، سهولت و تسريع در فرآيندهاي نظام پيشنهادها
 •      ارتقاء سطح كمي و كيفي پيشنهادهاي دريافتي

 

و براي دستيابي به اهداف فوق اقدامات ذيل را در حوزه رهبري اجرايي نموده ايم:

 • حمايت همه جانبه از اجرايي شدن فرآيند نظام پيشنهادها و پياده سازي آن بر اساس مدل تعالي نظام پيشنهادها از طريق تاييد و تاكيد برانجام اقدامات ترويجي، انگيزشي و ...
 • مشاركت در هدفگذاري نظام پيشنهادها از طريق تفويض اختيار به شوراي همياري و مشاركت به عنوان نمايندگان اينجانب براي تدوين اهداف ، اعمال نظر و تصويب نهايي اهداف تدوين شده و پايش آن بوسيله گزارش هاي ماهيانه دريافتي
 • حمايت و اعلام ضرورت مشاركت كاركنان در همه گردهمايي ها و سخنراني ها و اعتقاد به آن از طريق جلب مشاركت آنان بوسيله فراخوان ارائه پيشنهاد در زمينه ضروري
 • توصيه و تاكيد بر عارضه يابي نظام پيشنهادها و بكارگيري دستاوردهاي آن به منظور رفع نقاط قابل بهبود
 • توصيه و تاكيد به بهره گيري از تجربيات شركتهاي پيشرو در زمينه پياده سازي نظام پيشنهادها
 • حمايت و تاكيد به پرداخت به موقع حق الزحمه هاي اركان اجرايي نظام پيشنهادها و پاداش پيشنهادها و هديه هاي مرتبط

بي شك با توجه به اينكه پياده سازي نظام پيشنهادها نيازمند به فرهنگ سازي است و اجراي آن امري زمانبر (حداقل 5 سال) است لذا براي رسيدن به اهداف مدنظر نياز به ايجاد زيرساخت هاي لازم و استفاده از آن براي اجراي اصولي و تاكيد بر تداوم اجراي اين نظام است.

 

تاریخ بروزرسانی : 1396/02/17
تعداد بازدید : 3071
Powered by DorsaPortal