پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
 • مطالعه فرهنگ سازماني شركت گاز استان خراسان شمالي با تاكيد بر انسجام بخشي دروني
 • بررسي فرايندها و فعاليتهاي جاري شركت گاز استان خراسان شمالي، شناسايي شاخصهاي بهره وري مرتبط با فعاليتهاي شركت
 • مطالعه وضعيت موجود شركت گاز استان خراسان شمالي و تدوين برنامه استراتژيك
 • بررسي و شناخت عدالت سازماني و ابعاد آن در شركت گاز خراسان شمالي و ارائه راهكارهاي اجرايي به منظور ارتقاء عدالت سازماني
 • مطالعه مديريت انرژي ساختمان اداري شركت گاز استان خراسان شمالي، ارائه راهكار هاي اجرايي و نظارت بر اجراي آنها
 • مطالعه فني اقتصادي بهره گيري از انرژي خورشيدي در ايستگاههاي تقليل فشار گاز، ساختمانهاي اداري و منازل سازماني و ارائه طرح بكارگيري آنها
 • مطالعه و ارزيابي وضعيت موجود و استخراج پروژه هاي بهبود مرتبط و تدوين سند راهبردي و سيستم مديريت يكپارچه بر مبناي استانداردهاي مديريت كيفيت ،زيست محيطي و ايمني و بهداشت و HSE  ، تدوين شاخص هاي بهره وري و هدف گذاري براي آنها در شركت گاز استان خراسان شمالي 
 • مطالعه امكان سنجي و چگونگي استفاده از گاز حاصل فرايند بي هوازي فاضلاب دامداري ها براي استفاده در روستاهاي كوچك، دور دست و فاقد صرفه اقتصادي و برآورد فني و اقتصادي آن
 • مطالعه زيرساختهاي مورد نياز جهت پياده سازي سيستم GIS ، معرفي مناسب ترين نرم افزار و پياده سازي سيستم مذكور در شركت گاز استان خراسان شمالي
 • بررسي تطابق سبك رهبري و بلوغ كاركنان در شركت گاز استان خراسان شمالي
 • بررسي فاكتور هاي سلامت كاركنان و تدوين طرح جامع بهبود تغذيه محيط كار در شركت گاز استان خراسان شمالي
 • مطالعات آسيب پذيري و مديريت خطرسيستم گازرساني شهر بجنورد در برابر زلزله و زمين لغزش
 • بررسي فني و اقتصادي تامين انرژي يك روستاي دور افتاده با انرژي هاي تجديد پذير در استان خراسان شمالي
 •   تامين برق ساختمان ستاد شركت گاز استان خراسان شمالي با سيستم توليد انرژي برق خورشيدي متحرك
 • بررسي و نحوه استقرار سيستم مديريت مصرف انرژي ISO 50001 در ساختمان هاي شركت گاز استان خراسان شمالي
 • بررسي امكان بازنگري درمعيارهاي بازاريابي و طراحي تفصيلي شبكه هاي گازرساني در شهرهاي كوچك و روستاها (اينترنشيپ)
تاریخ بروزرسانی : 1397/02/24
تعداد بازدید : 3702
Powered by DorsaPortal