مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده

 

                                                      مراحل اشتراك پذيري مشتركين عمده:
 

1- درخواست كتبي به واحد هماهنگي و فروش

2- فرم برآورد توسط مشترك تكميل مي گردد.

3- استعلام از واحد مهندسي (واحد برنامه ريزي) – امكان سنجي (فرم مجوز برداشت و عقد قرارداد FR1602 )

4- استعلام از واحد گازرساني به صنايع

5- صدور ابلاغيه

6- واريز وجوه ابلاغي توسط متقاضي

7- صدور تأييديه هاي مالي (دستور كار)

8- درخواست شماره اشتراك از ناحيه مربوطه

9- عقد قرارداد (پيمان فروش )

10- فرم راه اندازي توسط واحد گازرساني به صنايع به واحد هماهنگي فروش ارسال شود .

11- فرم بهره برداري توسط واحد گازرساني به صنايع به واحد هماهنگي فروش ارسال شود .

 

فرم برآورد مصرف :

چند نكته مورد تأييد است:

-          اعلام مصرف به متر مكعب و يا براساس KCAL/H  (ارزش حرارتي )

-          در فرم برآورد مصرف آدرس دقيق ، كروكي و نام نماينده و تلفن ذكر گردد.

 

استعلام از واحد مهندسي

جهت گرفتن مجوز برداشت و اعلام سايز لوله

 

استعلام از واحد گازرساني به صنايع عمده

 ( 1- طول و قطر خط اختصاصي 2- ظرفيت ايستگاه)

 

صدور ابلاغيه :

- اعلام هزينه اشتراك پذيري

- صدور تاييديه از امور مالي (دستور كار ) 

- درخواست شماره اشتراك از ناحيه مربوطه

عقد قرارداد (پيمان فروش )

توزيع نسخ در واحدهاي مربوطه

 

فرم راه اندازي شامل امضاء افراد زير باشد:

- نماينده بهره برداري

- نماينده مشترك

- نماينده گازرساني به صنايع

فرم بهره برداري

 

تاریخ بروزرسانی : 1397/02/29
تعداد بازدید : 3305
Powered by DorsaPortal