تعاریف اولیه

تعاریف

 تعاريف
عبارات و اصطلاحات ذيل هنگامي كه در قراردادهاي فروش گاز طبيعي ،تعرفه ها و مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي بكار روند معاني و مفاهيم ذيل را خواهند داشت .

 شركت :
منظور شركت ملي گاز ايران و يا شركتهاي گاز استاني / شهري است .

 گاز طبيعي
مخلوطي است از گاز متان و مقدار جزيي تركيبات ديگر .

 متقاضي
عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد .

 اشتراک
عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبيعي که از طريق نصب خط انشعاب و وسايل اندازه گيري لازم طبق مقررات محقق مي شود .

 مشترك
عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراك به وي تخصيص يافته باشد .

 پيمان فروش گاز طبيعي
عبارت است از قراردادي که في مابين شرکت و متقاضي منعقد و طبق مفاد آن جريان گاز مشترک داير مي گردد .

 تامين گاز طبيعي
تامين گاز طبيعي عبارت است از عرضه گاز طبيعي با مشخصات مندرج در پيمان فروش گاز طبيعي در نقطه تحويل اعم از اينکه مشترک از آن استفاده بنمايد يا ننمايد .

انواع مشترك (از لحاظ مقدار مصرف ):

 مشترك جزء
به مشتركي اطلاق ميگردد كه از گاز طبيعي با فشار 4/1 پوند بر اينج مربع استفاده و حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتر يا برابر با 160 متر مكعب باشد .

 مشترك عمده
به مشتركي اطلاق ميگردد كه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 متر مكعب باشد .

انواع مشترک ( از لحاظ نوع مصرف )

 مشترکين خانگي
به مشترکيني اطلاق مي گردد که از گاز طبيعي براي مصارف گرمايش يا سرمايش واحدهاي مسکوني ( مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اتاق و يک آشپزخانه و سرويس متناسب با عرف محل سکونت باشد ) و ساير وسايل و تجهيزات متعارف استاندارد گازسوز خانگي استفاده مي نمايند .

 مشترکين عمومي
به مشترکيني اطلاق مي گردد که از گاز طبيعي جهت مصارف غيرخانگي و غيرصنعتي استفاده مي نمايند و در گروه هاي ذيل تقسيم بندي مي شوند :
  • اماکن و تاسيسات دولتي ( عمومي ) شامل اماکن و تاسيسات ادارات ، ارگان ها ، نهادها ، و سازمان هاي زير نظر مقام رهبري ، قواي سه گانه ، شهرداري ، نيروهاي نظامي و انتظامي .
  • کسب و خدمات ( تجاري) که از گاز طبيعي براي کسب و يا گرمايش محل خدمات استفاده مي نمايند و هر نوع مصرفي که با هيچ يک از تعرفه هاي ديگر تطابق نداشته باشد مشمول اين نوع مي گردد .
 آموزشي
شامل مراکز فرهنگي ، آموزشي و ورزشي دولتي ، غير دولتي ، تعاوني و خصوصي نظير کتابخانه ها ، موزه ها ، مهد کودک ها ، کودکستان ها ، مدارس ، اردوگاه هاي دانش آموزي ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش فني و حرفه اي ، مدارس و حوزه هاي علوم ديني ، اماکن مقدسه ذهبي ، مساجد ، حسينيه ها ، باشگاه هاي ورزشي و مراکز شبانه روزي نگهداري معلولان و بيمارستان هاي آموزشي که تاييد لازم را از سوي مراجع ذيصلاح ارائه نمايند .
نانوايي ها و گرمابه هاي سنتي ( ويژه تجاري) که داراي پروانه معتبر از مراجع ذيصلاح باشند .

 مشترک صنعتي
به مشترکيني اطلاق مي گردد که از گاز طبيعي جهت گرمايش ، و توليد نيرو به منظور تامين احتياجات صنعتي و يا در فرايند توليد با انجام عملياتي در دستگاه هاي خود ماده خام و يا محصولي تمام شده اي تبديل مي کنند و در چهار گروه ذيل معرفي مي گردند :
گروه 1 : واحدهاي داراي پروانه صنعتي معتبر از مراجع رسمي ذيربط ، واحدهاي صنعتي ، کشاورزي ، دامپروري ، هتل ها و مسافرخانه ها
گروه 2 : پالايشگاه و تلمبه خانه ها ( در مالکيت وزارت نفت ) ، پتروشيمي توليد کود اوره ، ساير پتروشيمي هاي دولتي
گروه 3 : نيروگاه ها ( در مالکيت وزارت نيرو)
گروه 4 : حمل و نقل ( براي ايستگاه هاي سوخت گيري گاز طبيعي فشرده CNG )

 وسايل اندازه گيري و کنترل
اين وسايل عبارتند از کنتور يا کنتورها ، رگولاتورها ، شيرهاي قطع سريع و شيرهاي اطمينان ، فيلترها و ساير ملحقات و کليه وسايل مربوطه که به منظور سنجش مقدار گاز مصرفي ، تنظيم و تثبيت فشار گاز مصرفي ، محدوديت و برقراري ايمني و تميز نمودن گاز مصرفي بر طبق قرارداد در محل مورد تاييد شرکت نصب مي شود .

 ايستگاه مشترکين عمده
عبارت است از تاسيسات و وسايل اندازه گيري و کنترل گاز مصرفي مشترک که در مالکيت شرکت مي باشد .

 کنتور
دستگاهي است که به وسيله آن مقدار مصرف گاز اندازه گيري مي شود .

 ظرفيت ايستگاه
عبارت است از حداکثر مقدار گازي که در شرايط استاندارد در مدت يک ساعت از کنتور / ايستگاه قابل عبور مي باشد .

 رگولاتور ( فشارشکن )
دستگاهي است که به وسيله آن فشار گاز مصرفي مشترک مطابق قرارداد تنظيم مي گردد.

 خطوط انتقال
عبارت است از خطوط لوله اصلي گاز با فشار بيشتر از 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع ) که گاز مورد نياز مصرف کنندگان را از منابع اصلي گاز منتقل مي نمايد .

 ايستگاه هاي ورودي شهر
عبارت است از محل تاسيسات و نصب وسايل اندازه گيري و کنترل گاز طبيعي ورودي شبکه تغذيه از خطوط انتقال . در اين ايستگاه ها فشار گاز موجود در خطوط لوله به فشار 17 بار( 250 پوند بر اينچ مربع ) و کمتر کاهش داده مي شود تا وارد شبکه تغذيه شود .

 شبکه تغذيه
شبکه تغذيه عبارت است از کليه خطوط شهري که گاز طبيعي با فشار 17 بار ( 250 پوند بر اينچ مربع ) را از ايستگاه هاي ورودي شهري به ايستگاه هاي داخل شهري هدايت مي کند .

 ايستگاه هاي داخل شهري
عبارت است از محل تاسيسات و نصب وسايل اندازه گيري و کنترل گاز طبيعي شبکه شهري از شبکه تغذيه . در اين ايستگاه ها ، فشار گاز طبيعي از 17 بار ( 250 پوند بر اينچ ) به 4 بار ( 60 پوند بر اينچ ) کاهش داده مي شود .

 شبکه توزيع
عبارت است از لوله هاي شبکه شهري که گاز طبيعي با فشار 4 بار ( 60 پوند بر اينچ مربع ) را از ايستگاه هاي داخل شهري به محل هاي مصرف هدايت مي کند .

 فشار استاندارد
فشار استاندارد در شرايط استاندارد گاز طبيعي برابر 01325/1 بار معادل 696/14 پوند براينچ مربع مي باشد .

 فشار گاز تحويلي به مشترک
انواع فشار گاز تحويلي به مشترک با توجه به نوع کنتور/ايستگاه به شرح ذيل مي باشد :
  • فشار 4/1 پوند بر اينچ مربع
  • فشار 60 پوند بر اينچ مربع ( در ايستگاه هاي اندازه گيري ، فشار از 45 تا 60 پوند بر اينچ مربع متغير است )
  • فشار 250 پوند بر اينچ مربع ( در ايستگاه هاي اندازه گيري ، فشار از 150 تا 250 پوند بر اينچ مربع متغير است )
  • فشار 400 پوند بر اينچ مربع و بيشتر
 دماي استاندارد
دماي استاندارد در شرايط استاندارد گاز طبيعي برابر 56/15 درجه سانتيگراد معدل 60 درجه فارنهايت مي باشد

 متر مکعب استاندارد
معادل حجمي از گاز طبيعي است که فضايي معادل يک متر مکعب را در شرايط استاندارد ( از نظر فشار و دما ) اشغال نمايد .

 علمک
علمک گاز قسمت انتهايي خط انشعاب گاز مي باشد که جهت نصب رگولاتور بر روي آن در مجاورت و متکي به ملک مصرف کننده قرار مي گيرد و گاز يک يا چند مشترک را تامين مي نمايد .

 خط انشعاب
به خط يا خطوطي اطلاق مي شود که گاز مصرف کنندگان را از طريق خطوط انتقال يا تغذيه و يا شبکه توزيع تا نقطه تحويل گاز تامين مي نمايد .

 انشعاب موقت
به نوعي انشعاب اطلاق مي شود که در صورت درخواست مشترک بدون دريافت هزينه برقراري انشعاب و با دريافت هزينه هاي نتعلقه ( کالا و اجرا ) به طور موقت توسط شرکت نصب و تا زمان مورد توافق طرفين يا انصراف و يا درخواست تبديل آن به انشعاب دائم ، ميزان گاز مصرف شده براساس بالاترين نرخ تعرفه که از سوي شرکت تعيين مي گردد اخذ خواهد شد .
تبصره : درخصوص واحدهاي صنعتي بالاترين تعرفه صنعتي اعمال مي گردد .

 هزينه برقراري انشعاب
مبلغي است که به تناسب ظرفيت کنتور/ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراک گاز طبيعي و تامين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تاسيساتي که خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبکه توزيع را به تاسيسات مشترک متصل مي نمايد از مشترک اخذ مي گردد .

 گاز بهاء
عبارت است از بهاي يک متر مکعب استاندارد گاز طبيعي که متناسب با نوع مصرف مشترک تعيين مي گردد ( مبناي محاسبه ميزان مصرف گاز طبيعي براي مشترکين جزء رقم شماره انداز و براي مشترکين عمده مترمکعب استاندارد مي باشد ) .

 قرائت دستگاه اندازه گيري/کنتور
قرائت دستگاه اندازه گيري به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زماني تعيين شده توسط شرکت انجام خواهد شد .

 دوره مصرف
عبارت از فاصله زماني دو قرائت متوالي دستگاه اندازه گيري گاز مصرفي مشترک.

 نقطه تحويل
عبارت است از نقطه اي که تاسيسات مشترک متصل مي شود .

 باز فروش گاز طبيعي
عبارت است از فروش گاز طبيعي توسط مشترک ( مشترکين ) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراک واگذار شده براساس مقررات

 تعرفه هاي فروش گاز طبيعي
عبارت است از مبالغ گازبها ، براساس مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي که جهت مقاطع زماني خاص تعيين مي گردد .
تاریخ بروزرسانی : 1392/02/29
تعداد بازدید : 4845
Powered by DorsaPortal