۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
سال 1398، رونق تولید
هزينه ها
 
 
 انواع بخشودگي هاي قابل استفاده به شرح زير مي باشد: 


آزادگان،
 همسران، فرزندان ووالدين شهدا، اسراء و مفقودالاثرها تا ظرفيت 6 مترمكعب 
جانباز
 بادرصد 25% به بالا تا ظرفيت ده مترمكعب 
مددجويان